Info-kancelaria

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku o godz. 19:00


Sakramenty – praktyczne informacje

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła. O chrzest dla swoich dzieci proszą ci rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary. Posługę chrzestnych - współodpowiedzialnych za katolickie wychowanie ochrzczonych - mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy. Jeśli rodzice proszą na chrzestnych osoby spoza naszej parafii, winny one dostarczyć zaświadczenie z parafii zamieszkania, że nie ma przeszkód, aby mogły pełnić te zaszczytne zadania.

Chrztu uroczystego udzielamy w naszym kościele w drugą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 12:00.

Zapisu aktu chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym chrztem. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
- świadectwo ślubu kościelnego, jeśli odbył się poza naszą parafią;
- zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią;
- jeśli rodzice dziecka nie mają ślubu ani kościelnego, ani cywilnego, przynoszą własne akty urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
- jeśli osoba mająca przyjąć Chrzest Święty jest spoza parafii, potrzebna jest zgoda na chrzest od księdza z własnej parafii.


BIERZMOWANIE
"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8,14-17)
Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio pouczonymi zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik lub sami rodzice. Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Każdy katolik powinien być bierzmowany. Zaniedbanie tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni Chrystusowej.

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii trwa przez VII i VIII klasę.  W okresie przygotowania kandydaci biorą udział w spotkaniach w małych grupach oraz uczestniczą w liturgii, a swoje zaangażowanie potwierdzają w indeksach.

EUCHARYSTIA
"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki,
aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania; Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konst o św, Liturgii 47).

Msza święta czyli Wieczerza Pańska, jest zarazem i nierozdzielnie:
- ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża. W ten sposób ludzie wszystkich czasów i kontynentów mogą stanąć pod krzyżem Jezusa i włączyć się zbawczą Ofiarę Chrystusa.
- pamiątką, śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: "Czyńcie to na moją pamiątkę" (Łk 22,19). W czasie tej pamiątki, Chrystus jest obecny jako Bóg i człowiek, istotowo i ustawicznie, aby zwolna przenikać sposób myślenia i życie swoich wiernych.
- świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia Nowe Przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w Krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę niebiańską w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana "aż przyjdzie".

Dzieci z klas III przygotowujący się do I Komunii Świętej spotykają się na wspólnej Eucharystii w każdą niedzielę miesiąca o godzinie 11:00.
Uroczysta Msza święta w czasie, której dzieci po raz pierwszy przyjmują Pana Jezusa pod postacią Chleba w trzecią niedzielę maja.

POKUTA
"Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,22-23).
Tymi słowy ustanowił Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu sakrament pokuty, udzielając Apostołom i ich prawomocnym następcom władzy odpuszczania grzechów. Wszystkie świadome, dobrowolne i ciężkie przekroczenia prawa Bożego muszą zatem być poddane władzy sędziowskiej ustanowionej przez samego Chrystusa w Kościele Katolickim, czyli muszą być szczegółowo wyznane przed upoważnionym następcą Apostołów, to jest biskupem lub kapłanem.

Warunki dobrej spowiedzi:
1. rachunek sumienia;
2. żal za grzechy;
3. mocne postanowienie poprawy;
4. szczera spowiedź;
5. zadośćuczynienie Pany Bogu i bliźniemu.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Chory chrześcijanin ma prawo do częstego korzystania z sakramentów św. Sakrament namaszczenia służy całej osobie chorego, umacnia ducha, często uzdrawia ciało i ostatecznie daje moc do zniesienia i ofiarowania Bogu swego cierpienia. Można ten sakrament przyjmować wielokrotnie w życiu w czasie każdej poważnej choroby i jej nasileń.
Najdogodniejszą porą przyjazdu po kapłana są godziny wieczorne (po zakończeniu Mszy św.), jednakże w nagłych przypadkach o każdej porze. Istnieje możliwość regularnego przyjmowania Komunii św. przez chorych w pierwszą sobotę miesiąca. Innych chorych odwiedzają kapłani z Komunią św. przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą w terminie zapowiedzianym w ogłoszeniach parafialnych. Przed przybyciem kapłana przygotować należy:
- stół nakryty czystym obrusem;
- krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu;
- odrobinę waty (jeśli ma być udzielone sakrament Namaszczenia).

Wszyscy domownicy biorą udział we wspólnej, głośnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentów św.

KAPŁAŃSTWO
Chrystusowe "To czyńcie na moją pamiątkę" było nie tylko ustanowieniem świętej Ofiary Ołtarza, ale też powołaniem kapłanów z ludzi wziętych, dla ludzi postanowionych, aby, oprócz funkcji ofiarnych - byli nauczycielami, pasterzami. Dając tę władzę Apostołom, polecił im przekazywać "na Jego pamiątkę" moc czynienia tego samego, co On czynił.

Kapłaństwo jest więc przedłużeniem ramion Chrystusowych błogosławiących, rozgrzeszających, jest ciągłym przepowiadaniem Chrystusowej nauki i uobecnianiem Jego ofiary. Czynić to mogą jednak tylko powołani, przez Kościół przygotowani i wyświęceni.
Powołanie jest łaską, która musi trafić na odpowiedni grunt, aby się przyjęła. Musi być otoczone szczególną troską, mieć odpowiednie środowisko rodzinne i towarzyskie, aby się rozwinęło. Musi być przez samego powołanego strzeżone, aby nie zgasło. O tę szczególną atmosferę i klimat duchowy, każe Kościół zabiegać rodzinom powołanych, a wszystkim wiernym każe się modlić o dobrych kapłanów i diakonów.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakrament małżeństwa to święta, nierozerwalna wspólnota osób ochrzczonych, powołanych przez Boga do miłości i wierności oraz do przekazywania życia. Wielka godność tej wspólnoty domaga się, aby narzeczeni potraktowali poważnie przygotowanie do małżeństwa.

1. Sporządzenie protokołu przedmałżeńskiego w kancelarii parafialnej ok. 3 miesięcy przed planowanym ślubem. Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty;
- metryka chrztu (jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) wypisana nie wcześniej niż sześć miesięcy od dnia spisywania protokołu;
- zaświadczenie o bierzmowaniu;
- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej;
- dla mających zamiar zawarcia małż. konkordatowego zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Dwukrotne skorzystanie z Sakramentu Pokuty:
- w najbliższym czasie po spisaniu protokołu przedślubnego;
- przed samym ślubem.

3. Udział w konferencjach przedślubnych w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim (4 wtorki) lub innej.

4. Dwa spotkania w katolickiej poradni życia małżeńskiego oraz rozmowa z duszpasterzem.

5. W międzyczasie w parafiach narzeczonych wygłasza się zapowiedzi przedślubne w celu zapoznania parafian z planem małżeństwa oraz w celu wykrycia ewentualnych przeszkód do zawarcia małżeństwa.

6. Bezpośrednio przed ślubem narzeczeni i świadkowie sakramentu przychodzą do zakrystii przynosząc obrączki i potwierdzenia spowiedzi.

7. Na kilka dni przed ślubem należy poprosić o posługę p. kościelnego oraz p. organistkę.