Semestr I  2017/2018 r.

 

CZERWIEC

Klasa III
Triduum przed Sakramentem Bierzmowania

5.06.2018 r. – wtorek
nabożeństwo godz. 18.00 i Msza św. godz. 18.30

6.06.2018 r. – środa
nabożeństwo godz. 18.00 i Msza św. godz. 18.30
spowiedź od godz. 17.00

7.06.2018 r. – czwartek
nabożeństwo godz. 18.00 i Msza św. godz. 18.30
młodzież na Mszy św. otrzymuje krzyże od rodziców

8.06.2018 r. – piątek
młodzież razem ze świadkami uczestniczy
w nabożeństwie godz. 18.00 i Mszy św. godz. 18.30
na której otrzyma Sakrament Bierzmowania


 

SAKRAMENTY - widzialny znak niewidzialnej łaski dzielą się na:

WTAJEMNICZENIA

- Chrzest                               
- Bierzmowanie                
- Eucharystia                                                       

UZDROWIENIA

 

 

- Pokuta
- Namaszczenie Chorych

SŁUŻĄCE KOMUNII
I POSŁANIU WIERNYCH

 

 

 

- Kapłaństwo
- Małżeństwo

 Sakramenty wtajemniczenia

CHRZEST:
NAZWY:
- chrzcić = zanurzać w wodzie;
- obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym
- oświecenie= ochrzczony staje się synem światłości
OD KIEDY I KOMU KOŚCIÓŁ UDZIELA CHRZTU?
- od dnia Pięćdziesiątnicy
- wierzącym w Chrystusa, jeszcze nie ochrzczonym
ISTOTNY OBRZĘD

- zanurzeniu w wodzie / polanie główki dziecka/   z równoczesnym wypowiedzeniem wezwania Trójcy Świętej tj. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

DLACZEGO CHRZCIMY DZIECI
+ dzieci, rodzą się ze skażoną naturą przez grzech pierworodny; potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby stać się dziećmi światłości
+ By przyjąć chrzest należy wyznać wiarę.              
UDZIELA /jedna osoba z zachowaniem hierarchii/   
- biskup
- prezbiter (zwykły kapłan)
- diakon 
- w razie konieczności każda osoba (wzbudzenie intencji)
ŁASKI PŁYNĄCE Z CHRZTU
- odpuszczenie grzechu pierworodnego
- odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych

- kary za grzechy
- łaska uświęcająca i usprawiedliwiająca daje uczestnictwo w Boskim życiu     Trójcy- jednocząc z Chrystusem; włączając w Jego Kościół; i w kapłaństwo Chrystusa= podstawa wspólnoty między wszystkimi chrześcijanami
- obdarowuje cnotami teologalnymi (wiara, nadzieja, miłość) i darami Duch Świętego
CHRZEST A ZBAWIENIE
- konieczny dla: a) tych, którym była głoszona Ewangelia
                          b) mieli możliwość proszenia o ten sakrament
- można być zbawionym bez chrztu à Chrystus umarł za wszystkich
          a) ponoszą śmierć z powodu wiary / katechumeni/ à chrzest krwi
          b) katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając
             Chrystusa i Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego
              wolę à chrzest pragnienia            

- Dzieci zmarłe bez chrztu à Kościół w swej liturgii może TYLKO polecać Bożemu Miłosierdziu

BIERZMOWANIE:
ISTOTNY OBRZĘD
-namaszczenie krzyżmem świętym czoła kandydata + nałożenie rąk + wypowiedzenie formuły: „ Przyjmij znamię daru Ducha świętego” . Formułę wypowiada biskup.
SKUTKI:
- Dary Duch Świętego = charyzmaty
Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej
- owoce: Miłość, Radość, Pokój, Cierpliwość, Uprzejmość, Dobroć, Wspaniałomyślność, Łaskawość, Wierność, Skromność, Wstrzemięźliwość, Czystość

OTRZYMUJE:
Tylko jeden raz w życiu ochrzczony w stanie łaski uświęcającej.

SZAFARZ:
- biskup

EUCHARYSTIA:

Def: Eucharystia jest ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą on ustanowił, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak powierzyć Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Jest znakiem jedności, więzią miłości, ucztą paschalną, podczas której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

Sakramenty uzdrowienia:

DLACZEGO ZOSTAŁY USTANOWIONE:

- nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia może ulec osłabieniu, a nawet można je utracić przez grzech - dlatego Chrystus chciał, aby Kościół kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania przez te dwa sakramenty.

POKUTA

NAZWY:

- pokuta

- pojednanie

- przebaczenie

- spowiedź

- nawrócenie

USTANOWIONY:

Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się wieczorem w dniu Paschy swoim Apostołom i pozostawia im nakaz: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J20,19)

ISTOTNE ELEMENTY:

A)    Akt człowieka- nawrócenie możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego

1)      rachunek sumienia

2)      żal lub skrucha- doskonały- źródłem jest miłość Boga
                         - niedoskonały- opiera się na innych motywach i zawiera           postanowienie nie grzeszenia więcej

3)      spowiedź

4)      zadośćuczynienie bądź wypełnienie pewnych aktów pokutnych zadanych przez spowiednika

B)    Rozgrzeszenie kapłana, który w imię Jezusa Chrystusa udziela przebaczenia grzechów i ustala sposób zadośćuczynienia

SZAFARZ:

-prezbiter

- biskup

- Stolica Apostolska (przypadki szczególne- dot. np. ekskomuniki)

SKUTKI:

- pojednanie z Bogiem = odpuszczenie grzechów

- pojednanie z Kościołem

- odzyskanie stanu łaski, jeśli została utracona

- darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne

- darowanie przynajmniej częściowe kar doczesnych będących skutkiem grzechu

- pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa

- wzrost sił do walki jaką musi prowadzić chrześcijanin

NAMASZCZENIE CHORYCH

OTRZYMUJE:

- osoba, której zagraża śmierć z powodu choroby lub starości. Ten sam wierny może go powtórzyć gdy choroba się pogłębia lub wystąpiła inna ciężka choroba.

SZAFARZ:

- biskup

- kapłan

SPOSÓB UDZIELANIA:

Istotą celebracji - namaszczenie olejem poświęconym czoła i rąk; namaszczeniu towarzyszy modlitwa kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.

SKUTKI:

- otrzymanie specjalnej łaski łączącej chorego z męką Chrystusa.; dzięki niej chory otrzymuje: pocieszenie, pokój, przebaczenie grzechów- jeśli nie mógł przystąpić do spowiedzi osobiście;

- z woli Bożej może prowadzić do uzdrowienia ciała

- jest przygotowaniem do spotkania z Bogiem w domu Ojca

Sakramenty służące komunii i posłaniu wiernych

Sakrament święceń i małżeństwa udzielają specjalnej łaski do szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu  Ludu Bożego- wspólnoty Kościoła. Przyczyniają się one w sposób szczególny do tworzenia wspólnoty kościelnej i zbawienia innych ludzi.

KAPŁAŃSTWO

NAZWA:

- pochodzi od lac.ordo= określony stan w Kościele, do którego wchodzi się za pomocą specjalnego obrzędu konsekracji= ordinatio- który udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać świętą władzę w imię i z mocy Chrystusa w służbie Ludowi Bożemu.

STOPNIE SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ / ZADANIA I SKUTKI/

A) Biskupi

- otrzymują pełnię sakramentu święceń, które włączają go do Kolegium Biskupów
- jako członkowie Kolegium biorą odpowiedzialność za Nauczanie Kościoła pod zwierzchnictwem papieża

* ze święceń tych płynie misja nauczania, uświęcania i rządzenia
+ Biskup w powierzonym mu Kościele partykularnym (lokalnym- np. diecezja) jest widzialnym znakiem ifundamentem jedności Kościoła, w którym jako wikariusz Chrystusa pełni misję pasterską, wspierany przez kapłanów.

B) Prezbiterzy

    - namaszczeni Duchem Świętym otrzymują niezatarte znamię, które umożliwia im działanie w osobie Chrystusa Głowy,

    - są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, sprawować kult Boży- zwłaszcza Eucharystię, być pasterzami wiernych

+ Prezbiterzy tworzą jedną grupę w diecezji- wykonują polecone im zadania we wspólnotach parafialnych przydzielonych im odgórnie przez biskupa miejsca.

C) Diakoni

- wyświęcani do posługi w Kościele (posługa słowa, kult Boży,  zadania duszpasterskie i charytatywne).

- wykonują swoją posługę na wzór Chrystusa Sługi,

- podlegają zwierzchnictwu biskupa diecezjalnego

CELEBRACJA:

Ważnie wyświęcony biskup udziela tegoż sakramentu przez

włożenie rąk na głowę kandydata + wypowiedzenie specjalnej modlitwy.

KANDYDATEM jest zawsze mężczyzna ochrzczony, wybrany przez Pana,

którego pragnienie bycia kapłanem podlega osądowi wspólnoty Kościoła.

SKUTKI:

- udzielenie specjalnej łaski Ducha Świętego, która czyni wyświęconego narzędziem Chrystusa
- wyciska niezatarte znamię/ charakter- nie może być powtarzane ani udzielane na pewien czas

MAŁŻEŃSTWO:

Ustanowione przez Stwórcę przymierze pomiędzy kobietą i mężczyzną wyposażone we własne prawa: (nastawione na)
- dobro małżonków
- zrodzenie i wychowanie potomstwa
Wg pierwotnego zamysłu Bożego jest nierozerwalne – „ Co więc Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9)

GRZECH PIERWORODNY => zerwanie początkowej komunii mężczyzny i kobiety z Bogiem è związek małżeński często zagrożony niezgodą i niewiernością

Niemniej Bóg w swym miłosierdziu i łaskawości udziela poprzez ten sakrament łaski, która jest niezbędna do urzeczywistnienia pierwotnej jedności ich życia wg pierwotnego zamysłu Bożego.

GRZECHY GODZĄCE W SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

-cudzołóstwo
- poligamia (przeciwna równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna       i wyłączna)
- odrzucenie płodności (pozbawienie życia małżeńskiego dziecka- najwspanialszego daru małżeństwa)
- rozwód (sprzeciwia się nierozerwalności)

CELEBRACJA:
- powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej wobec kapłana (lub upoważnionego przez Kościół świadka) oraz świadków
- najistotniejszym elementem jest wypowiedzenie przysięgi małżeńskiej (zgody), która stwarza ten sakrament- sami narzeczeni sobie go udzielają
ZGODA jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości.
Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć:
- za przedmiot prawdziwe małżeństwo,
- być aktem ludzkim, świadomym, wolnym
- podjętym  nie pod przemocą czy przymusem

MAŁŻEŃSTWO MIESZANE:
a) pomiędzy katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym
- wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej
b) pomiędzy katolikiem i nie ochrzczonym
- wymagana wyraźna dyspensa od przeszkody
W obu przypadkach istotne jest:
- aby małżonkowie znali i akceptowali cele oraz istotne właściwości małżeństwa
- małżonek katolicki potwierdził swoje zobowiązania, (znane małżonkowi niekatolickiemu) do zachowania własnej wiary, zapewni chrzest i katolickie wychowanie swoich dzieci.

SKUTKI:
- zrodzenie węzła wieczystego i nierozerwalnego pomiędzy małżonkami
- zgoda oddania i przyjęcia wzajemnego przez małżonków zostaje zapieczętowana przez samego Boga è zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane
- udzielenie koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania
Kiedy Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków?
Separację dopuszcza się w momencie, kiedy wspólne życie małżonków z bardzo ważnych powodów staje się praktycznie niemożliwe, jakkolwiek najlepszym rozwiązaniem byłoby ich pojednanie. Jednakże jak długo żyje współmałżonek, nie są oni wolni i nie mogą zawrzeć nowego związku, chyba, że ich małżeństwo nigdy nie zaistniało, o czym może orzec kompetentna władza kościelna.

 

 

Copyright © Parafia św. Jadwigi Królowej w Krakowie - Klinach Borkowskich
Webmaster: Katolicki.net | Hosting: Kylos